เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2562
กิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
ถวายเทียนพรรษา
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. 63 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่1)
โครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
31 - 37 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 39