เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

camera_alt ภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชกสภา ขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับพี่น้องในตำบลสมหวัง (10 ภาพ) [15 พฤศจิกายน 2564]
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัวในเขตเทศบาลสมหวัง (24 ภาพ) [25 ตุลาคม 2564]
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่2 วันที่13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง (7 ภาพ) [13 กันยายน 2564]
เทศบาลตำบลสมหวังมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 รับหลักการแห่งร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (10 ภาพ) [27 สิงหาคม 2564]
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวิชราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน... [29 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวังทั้งสองเขต ลงพื้นที่แจกจ่ายเครื่องอุปโภค... [29 กรกฎาคม 2564]
วัน ศุกร์ ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ สมาชิกสภา และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสมหวัง ลงพื้นที่แจกน้ำดื่มให้แก่บุคคลที่ทำการกักตัวเฝ้าระวังจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (7 ภาพ) [23 กรกฎาคม 2564]
นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล มอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนที่กักตัว หมู่ที่3และหมู่ที่4 (17 ภาพ) [15 กรกฎาคม 2564]
นายก รองนายก ปลัด มอบถุงยังชีพให้ผู้พิการทางสายตา ถุงยังชีพได้รับความอนุเคราะห์จากชมรมผู้พิการจังหวัดพัทลุง (3 ภาพ) [13 กรกฎาคม 2564]
ภารกิจวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฏาคม 2564 นายกเทศบาล รับมอบของและนำของที่รับบริจาคไปให้ รพ สต บ้านหวัง (4 ภาพ) [12 กรกฎาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147