เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

account_box คณะผู้บริหาร
นายนิติธร ทองชิต
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายนิติธร ทองชิต
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายจิรพงศ์ สงแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายจิรพงศ์ สงแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นางนิตยา ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นางนิตยา ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายธเนศ ทิพย์สมบัติ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายธเนศ ทิพย์สมบัติ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายประเสริฐ หมานมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายประเสริฐ หมานมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 165