เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

camera_alt ภาพกิจกรรม
ภารกิจ ในวันหยุดเพื่อพี่น้องตำบลสมหวัง (8 ภาพ) [5 กรกฎาคม 2564]
เทศบาลตำบลสมหวัง ได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนสายต้นเนียน-หัวหมอนในพื้นที่หมู่ที่๒ตำบลสมหวัง (13 ภาพ) [11 มิถุนายน 2564]
วัน ศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นาง นิตยา ศรีเพชร รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวังเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวัน... [11 มิถุนายน 2564]
นายนิติธร ทองชิต นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง นายจิรพงศ์ สงแสงและ นางนิตยา ศรีเพชร รองนายก ฯ พร้อมด้วย นาง อรุณณี ปราบกรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ... [11 มิถุนายน 2564]
เทศบาลตำบลสมหวัง พร้อมด้วยพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสมหวัง ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้บริเวณสะพานเปลวหน้าวัดพังกิ่งและรอบๆข้างรั้วกำแพง รพ.สต.บ้านพังกิ่ง (24 ภาพ) [9 มิถุนายน 2564]
ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดพังกิ่ง โดยมี นาง อริร เพียรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังกิ่งและคณะครูให้การต้อนรับ (38 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมหวังโดยมี นาง กิตติกานต์ กองเอียด... [4 มิถุนายน 2564]
ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนวัดหวัง โดยมี นาง อุษณี สุบรรณพันธ์ ครูโรงเรียนวัดหวังให้การต้อนรับ (26 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
ฉีดพ่นหมอกควันเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย เพื่อรับมือในการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของโรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ (54 ภาพ) [4 มิถุนายน 2564]
ศึกษาดูงานการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย"โครงการพัฒนาศักยภาพครู ผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาและเอกสารประกอบมาตรฐานฯแห่งชาติ (13 ภาพ) [28 พฤษภาคม 2564]
11 - 20 (ทั้งหมด 37 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 132