messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสุริยา คชเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นายสุริยา คชเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา)