messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
local_cafe สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน" สมหวังเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรก้าวหน้า ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง "
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน

" สมหวังเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง การเกษตรก้าวหน้า ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง "
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ๑. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถนน ไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนในตำบลสมหวัง ๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พันธกิจ ๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนในตำบลสมหวัง ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้าน การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ๓. อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมควบคุมมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ละออง กลิ่น และ เสียง ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ข้อมูลหน่วยงาน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถนน ไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนในตำบลสมหวัง ๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
พันธกิจ

๑. ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า ประปา รองรับการขยายตัวของชุมชนในตำบลสมหวัง ๒. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในด้าน การศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม อาชีพ เศรษฐกิจพอเพียงประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ๓. อนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมควบคุมมลพิษจาก ขยะ น้ำเสีย ฝุ่น ละออง กลิ่น และ เสียง ๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย