เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118

account_box คณะผู้บริหาร
นายนิติธร ทองชิต
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายนิติธร ทองชิต
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายจิรพงศ์ สงแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายจิรพงศ์ สงแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นางนิตยา ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นางนิตยา ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายธเนศ ทิพย์สมบัติ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายธเนศ ทิพย์สมบัติ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายประเสริฐ หมานมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
นายประเสริฐ หมานมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
account_box สมาชิกสภา
นายสุดใจ สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายสุดใจ สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายวิราย สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายวิราย สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายชวลิต พูนนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายชวลิต พูนนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางณภารวี เกษมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางณภารวี เกษมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายกำพล สุขเอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายกำพล สุขเอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางสาวจริญา แก้วขุนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางสาวจริญา แก้วขุนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายสุชาติ บุญแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายสุชาติ บุญแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายตวรรษชัย อินเสนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายตวรรษชัย อินเสนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายวิรัตน์ ทองเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายวิรัตน์ ทองเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายกิตติพงษ์ สังเมียน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายกิตติพงษ์ สังเมียน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายพลนฤทธิ์ ทองรุต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายพลนฤทธิ์ ทองรุต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤษกร บุษบงก์)
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง(ปลัดเทศบาล)
(นายกฤษกร บุษบงก์)
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง(ปลัดเทศบาล)
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางสาวอรุณี ปราบกรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวอรุณี ปราบกรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายอนันต์ธร เกื้อกอบ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายอนันต์ธร เกื้อกอบ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายมนตรี ภักดีจิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายมนตรี ภักดีจิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิประภา ตุ้งแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจิประภา ตุ้งแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวปัทมา รักนุ้ย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวปัทมา รักนุ้ย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายยศภูมิ ดวงจิตร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายยศภูมิ ดวงจิตร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางฉารีฟะฮ์ โต๊ะระหนี)
เจ้าพนักงานสาธาณสุขปฏิบัติงาน
(นางฉารีฟะฮ์ โต๊ะระหนี)
เจ้าพนักงานสาธาณสุขปฏิบัติงาน
account_box กองคลัง
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นางสุทธิพรณ์ บุณยะมาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสุทธิพรณ์ บุณยะมาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางคนึงนิจ ชูวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางคนึงนิจ ชูวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางพัชรี บุญเพชร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางพัชรี บุญเพชร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายปรีชา ก่อเกื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายปรีชา ก่อเกื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายนิยม เลื่อนแก้ว)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(นายนิยม เลื่อนแก้ว)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
account_box กองการศึกษาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวนิตยวดี บุญแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวนิตยวดี บุญแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางกิตติกานต์ กองเอียด)
ครู
(นางกิตติกานต์ กองเอียด)
ครู
(นางจิระญา นาคเล็ก)
ครู
(นางจิระญา นาคเล็ก)
ครู
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นิติธร ทองชิต)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59