เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box คณะผู้บริหาร
นายนิติธร ทองชิต
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 089-9753165
นายจิรพงศ์ สงแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 089-8792814
นางนิตยา ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 081-0945249
นายธเนศ ทิพย์สมบัติ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 090-0020695
นายประเสริฐ หมานมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 061-6919058
นายกฤษกร บุษบงก์
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง(ปลัดเทศบาล)
โทร : 093-5766809
account_box สมาชิกสภา
นายสุดใจ สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายวิราย สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายชวลิต พูนนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางณภารวี เกษมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายกำพล สุขเอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางสาวจริญา แก้วขุนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายสุชาติ บุญแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายตวรรษชัย อินเสนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายวิรัตน์ ทองเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายกิตติพงษ์ สังเมียน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายพลนฤทธิ์ ทองรุต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤษกร บุษบงก์)
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง(ปลัดเทศบาล)
โทร : 093-5766809
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางสาวอรุณี ปราบกรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายอนันต์ธร เกื้อกอบ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายสมใจ บุญสนิท)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิประภา ตุ้งแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางฉารีฟะฮ์ โต๊ะระหนี)
เจ้าพนักงานสาธาณสุขปฏิบัติงาน
account_box กองคลัง
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นางสุทธิพรณ์ บุณยะมาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางคนึงนิจ ชูวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางพัชรี บุญเพชร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายนิตยา ผอมสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายนิยม เลื่อนแก้ว)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
account_box กองการศึกษาฯ
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวนิตยวดี บุญแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางกิตติกานต์ กองเอียด)
ครู
(นางจิระญา นาคเล็ก)
ครู
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวโสพิศ หมานมุ่ย)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ