เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลสมหวัง 320 ม.4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000 โทร /โทรสาร. 074-605118


บริการข้อมูล
thumb_up facebook

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 49
เมื่อวาน 231
เดือนนี้ 5,524
เดือนที่แล้ว 8,352
ทั้งหมด 25,485

account_box คณะผู้บริหาร
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายวีระ รามรินทร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายวีระ รามรินทร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายกิตติเชษฐ์ เกตุแสง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายกิตติเชษฐ์ เกตุแสง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายวิกูล ชายจันทร์)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นายวิกูล ชายจันทร์)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(ด.ต.ถาวร ภัทรดำรงกานต์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(ด.ต.ถาวร ภัทรดำรงกานต์)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
account_box สมาชิกสภา
(นายนิติธร ทองชิต)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
(นายนิติธร ทองชิต)
ประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
(นายประกอบ ดำกิ่ง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
(นายประกอบ ดำกิ่ง)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
(นายชวลิต พูนนวล)
เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
(นายชวลิต พูนนวล)
เลขานุการประธานสภาเทศบาลตำบลสมหวัง
(นายชวลิต พูนนวล)
เลขานุการประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายชวลิต พูนนวล)
เลขานุการประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายเปรียม แก้วงาม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายเปรียม แก้วงาม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายทนง สงทิพย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายทนง สงทิพย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายวินัย รักจำรูญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายวินัย รักจำรูญ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายจิรพงศ์ สงแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายจิรพงศ์ สงแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 1
(นายนิติธร ทองชิต)
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายนิติธร ทองชิต)
ประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายประกอบ ดำกิ่ง)
รองประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายประกอบ ดำกิ่ง)
รองประธานสภา ฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายสุชาติ บุญแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายสุชาติ บุญแสง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายไชยวิชิต ศรีเกตุ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายไชยวิชิต ศรีเกตุ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายสมภรณ์ สุวรรณากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นายสมภรณ์ สุวรรณากิจ)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นางรัชนี บัวยก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
(นางรัชนี บัวยก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกฤษกร บุษบงก์)
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง(ปลัดเทศบาล)
(นายกฤษกร บุษบงก์)
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง(ปลัดเทศบาล)
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางสาวอรุณี ปราบกรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางสาวอรุณี ปราบกรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายอนันต์ธร เกื้อกอบ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายอนันต์ธร เกื้อกอบ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายมนตรี ภักดีจิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายมนตรี ภักดีจิตร)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิประภา ตุ้งแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวจิประภา ตุ้งแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นางสาวปัทมา รักนุ้ย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นางสาวปัทมา รักนุ้ย)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(นายยศภูมิ ดวงจิตร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นายยศภูมิ ดวงจิตร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(นางฉารีฟะฮ์ โต๊ะระหนี)
เจ้าพนักงานสาธาณสุขปฏิบัติงาน
(นางฉารีฟะฮ์ โต๊ะระหนี)
เจ้าพนักงานสาธาณสุขปฏิบัติงาน
account_box กองคลัง
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นางวิไลวรรณ หนูทอง)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง)
(นางสุทธิพรณ์ บุณยะมาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสุทธิพรณ์ บุณยะมาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางคนึงนิจ ชูวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางคนึงนิจ ชูวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางสาวกัญญา สังเศษ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางสาวกัญญา สังเศษ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(นางพัชรี บุญเพชร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(นางพัชรี บุญเพชร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น(ผอ.กองช่าง)
(นายปรีชา ก่อเกื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายปรีชา ก่อเกื้อ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นายนิยม เลื่อนแก้ว)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(นายนิยม เลื่อนแก้ว)
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
account_box กองการศึกษาฯ
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางหนูราย สุวรรณจำรูญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางหนูราย สุวรรณจำรูญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(นางสาวนิตยวดี บุญแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางสาวนิตยวดี บุญแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางกิตติกานต์ กองเอียด)
ครู
(นางกิตติกานต์ กองเอียด)
ครู
(นางจิระญา นาคเล็ก)
ครู
(นางจิระญา นาคเล็ก)
ครู
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
(นางมณฑารักษ์ เกตุแสง)
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)