เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box คณะผู้บริหาร
นายนิติธร ทองชิต
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 089-9753165
นายจิรพงศ์ สงแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 089-8792814
นางนิตยา ศรีเพชร
รองนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 081-0945249
นายธเนศ ทิพย์สมบัติ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 090-0020695
นายประเสริฐ หมานมา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง
โทร : 061-6919058
(นายสุริยา คชเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง
โทร : 084-3563764
account_box สมาชิกสภา
นายสุดใจ สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายวิราย สงทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายชวลิต พูนนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางณภารวี เกษมศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายกำพล สุขเอก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นางสาวจริญา แก้วขุนจบ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 1
นายสุชาติ บุญแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายสมภรณ์ สุวรรณนากิจ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขตที่ 2
นายตวรรษชัย อินเสนี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายวิรัตน์ ทองเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายศุภยศ สังเมียน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
นายพลนฤทธิ์ ทองรุต
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสมหวัง เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสุริยา คชเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นายสุริยา คชเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
account_box สำนักปลัด
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางสาวอรุณี ปราบกรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายอนันต์ธร เกื้อกอบ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายสมใจ บุญสนิท)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิประภา ตุ้งแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายกัมปนาถ กัญชนะกาญจน์)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวชฎาภรณ์ ยิ้มสง่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
(นางฉารีฟะฮ์ โต๊ะระหนี)
เจ้าพนักงานสาธาณสุขปฏิบัติงาน
account_box กองคลัง
(นายสุริยา คชเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลสมหวัง (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง)
(นางสาวสุทธิพรณ์ บุณยะมาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางคนึงนิจ ชูวิจิตร)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(นางรัชนีวรรณ หนูรัตน์)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
(นางพัชรี บุญเพชร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายบำรุง หนูอักษร)
นักบริหารงานช่างระดับต้น (ผู้อำนวยการกองช่าง)
(นายนิตยา ผอมสวัสดิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา ปง./ชง.
(นางอุไร ทรัพย์แก้ว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างสำรวจ ปง./ชง.
(ว่าง)
วิศวกรโยธา ปก./ชก.
account_box กองการศึกษาฯ
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา)
(นางวัชชริดา เพชรย้อย)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
(นางสาวนิตยวดี บุญแสง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางกิตติกานต์ กองเอียด)
ครู
(นางจิระญา นาคเล็ก)
ครู
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางสาวโสพิศ หมานมุ่ย)
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ