messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
account_box สำนักปลัด
(นางราวดี ทองรอด)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น(หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล)
(นางสาวอรุณี ปราบกรี)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นายอนันต์ธร เกื้อกอบ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(นายสมใจ บุญสนิท)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวจิประภา ตุ้งแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(นายกัมปนาถ กัญชนะกาญจน์)
นิติกรชำนาญการ
(นางสาวชฎาภรณ์ ยิ้มสง่า)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
(นางฉารีฟะฮ์ โต๊ะระหนี)
เจ้าพนักงานสาธาณสุขชำนาญงาน