messager
เทศบาลตำบล
สมหวัง
อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
 
เทศบาลตำบลสมหวัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโพธิ์-เหมืองใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสมหวัง ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร ถมดินลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่โรงเรียนวัดหวังและโรงเรียนวัดพังกิ่ง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อชุดกีฬา ตามโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สมหวังเกมส์ ครั้งที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านหวังตก โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนแพน-ท่อบล๊อก ขนาด กว้าง 5.00 เมตร จำนวน 2 ช่วง หรือมีพื้ินที่รวมไม่น้อยกว่า 10,125.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนวัดหวังและโรงเรียนวัดพังกิ่ง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดหวัง หมู่ที่ ๔ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างขุดลอกเหมืองส่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลสมหวัง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๔ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง จำนวน ๓ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พท.ถ.๗๒-๐๐๙ สายพรุอ้ายตูม-พรุนาแด้ (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๕ บ้านไสคุณเปลือย ตำบลสมหวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 103
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุงพลาสเจอร์ไรซ์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ แก่โรงเรียนวัดหวังและโรงเรียนวัดพังกิ่ง จำนวน ๘๙ วัน (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 142
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นไทร-วัดพังกิ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed จ้างซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนลูกรัง/หินคลุกภายในพื้นที่ตำบลสมหวัง ด้วยวัสดุคัดเลือก/หินหลุก พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ จำนวน ๑๐ สาย (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ให้แก่โรงเรียนวัดหวังและโรงเรียนวัดพังกิ่ง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำบ้านพรุนาแด้ หมู่ที่ 6 ตำบลสมหวัง เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬา สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 บ้านไสคุณเปลือย กว้าง 90 เมตร ยาว 120 เมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 388
rss_feed จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พท.ถ.72-018 จากสายบ้านเวียน-อ่างทอง ถึงสายควนแพน หมู่ที่ 4,3 หมู่บ้านหวัง ตำบลสมหวัง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,190 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่่ทางข้างละ 0.20 เมตร พื้นที่ 10,950 ตารางเมตร เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยวังลี หมู่ที่ 2 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ปริมาณดินขุดพร้อมตกแต่งคันคู 33,731 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลสมหวังกำหนด โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 317
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อเมนประปาพรุนาแด้(สายปากควน) หมู่ที่ ๔ บ้านหวัง ตำบลสมหวัง เทศบาลตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 23 กรกฎาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาผิวดิน ขนาด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร (แบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ) บ้านหวังตก หมู่ที่ ๓ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 383
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)ชนิดถุง พาสเจอร์ไรซ์ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 365
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านวังถ้ำ แบบหอถังเหล็กรูปทรงถ้วยแชมเปญ หมู่ที่ ๑ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 424
rss_feed จ้างทำวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 403
rss_feed ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ สำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้งในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง(ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 405
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.72-017 สายรอบพรุนาแด้ หมู่ที่ 6 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 449
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดถุง พาสเจอร์ไรซ์ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 456
1 - 26 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1