ผลสำรวจความพึงพอใจ  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 17 คน )
เพศ
ชาย
55.56%
หญิง
44.44%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
45.83%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
12.50%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
33.33%
อื่นๆ
8.33%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
50.00%
พอใจมาก
43.75%
ปานกลาง
6.25%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวมเร็ว
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
62.50%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
68.75%
ปานกลาง
6.25%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
18.75%
พอใจมาก
68.75%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
37.50%
พอใจมาก
56.25%
ปานกลาง
6.25%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
68.75%
ปานกลาง
6.25%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
68.75%
ปานกลาง
6.25%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่พร้อมในการให้บริการ
พอใจมากที่สุด
31.25%
พอใจมาก
50.00%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีแบบฟอร์มที่สะดวกในการกรอกข้อมูล
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
62.50%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีตู้แสดงความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
43.75%
ปานกลาง
31.25%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่นั่งพักสำหรับผู้มาใช้บริการ ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
พอใจมากที่สุด
31.25%
พอใจมาก
43.75%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
6.25%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย สะอาด เป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
50.00%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
62.50%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม เหมาะสมและเป็นระเบียบ
พอใจมากที่สุด
31.25%
พอใจมาก
56.25%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
การปลูกต้นไม้ให้ความร่วมรื่น การจัดสวนหย่อมมีความเหมาะสม
พอใจมากที่สุด
12.50%
พอใจมาก
62.50%
ปานกลาง
25.00%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
อาคารสถานที่มีความเป็นเอกลักษณ์ มั่นคงสวยงาม
พอใจมากที่สุด
33.33%
พอใจมาก
53.33%
ปานกลาง
13.33%
พอใจน้อย
0.00%
พอใจน้อยที่สุด
0.00%
ข้อเสนอแนะ
ดีมากครับ ดีมากครับ บริการดีมากครับ ให้บรการ สะดวกรวดเร็ว มีความสุภาพและเป็นมิตร ชอบการจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมหวัง ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ บริการดีมาก แนะนำดีมาก เจ้าหน้าที่บริหารดี พนักงานเป็นกันเอง พนักงานบริการดี ยิ้มแย้ม เจ้าหน้าที่พูดจาไพเราะมาก ที่จอดรถร้อนเกินไป ไม่มีต้นไม้ เจ้าหน้าที่บริการดีมาก บริการดีมาก พอใจมาก บริการเป็นกันเอง ประทับใจ