ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 26 คน )
เพศ
ชาย
66.67%
หญิง
33.33%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
33.33%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
20.00%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
20.00%
อื่นๆ
26.67%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
10.53%
พอใจมาก
21.05%
ปานกลาง
26.32%
พอใจน้อย
15.79%
พอใจน้อยที่สุด
26.32%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
14.29%
พอใจมาก
28.57%
ปานกลาง
21.43%
พอใจน้อย
21.43%
พอใจน้อยที่สุด
14.29%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
15.38%
พอใจมาก
23.08%
ปานกลาง
23.08%
พอใจน้อย
23.08%
พอใจน้อยที่สุด
15.38%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
18.18%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
27.27%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
10.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
10.00%
พอใจน้อยที่สุด
40.00%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
25.00%
ปานกลาง
12.50%
พอใจน้อย
12.50%
พอใจน้อยที่สุด
25.00%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ