ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๔-๐๐๒๓ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง