ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนวัดหวัง และโรงเรียนวัดพังกิ่ง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง