ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ประปาและวัสดุก่อสร้างที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา จำนวน ๑๑ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง