ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลสมหวัง หมายเลขทะเบียน บธ ๓๔๙๔ พัทลุง จำนวน ๗ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง