ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ประปาสำหรับให้การช่วยเหลือบ้านเอื้ออาทร จำนวน ๑๘ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง