ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาแบคโฮ ขนาด ๑๓๐ PC เพื่อฝังกลบบ่อขยะเดิมที่เต็มและขุดบ่อขยะมูลฝอยบ่อใหม่ จำนวน ๓๒ ชั่วโมง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง