ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง