ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๔ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง