ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พท.ถ.๗๒-๐๐๙ สายพรุอ้ายตูม-พรุนาแด้ (ช่วงที่๑) หมู่ที่ ๕ บ้านไสคุณเปลือย ตำบลสมหวัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง