ชื่อเรื่อง : ซื้อผ้าประดับและอุปกรณ์ที่ใช้ประดับในงานรัฐพิธี จำนวน ๔ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง