ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์ประปาและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในกิจการประปา จำนวน ๓๕ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง