ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิดถุงพลาสเจอร์ไรซ์ (๒๐๐ มิลลิลิตร) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ แก่โรงเรียนวัดหวังและโรงเรียนวัดพังกิ่ง จำนวน ๘๙ วัน (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง