ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กนค ๕๙๗ พัทลุง จำนวน ๖ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง