ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง