ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลท์ จำนวน ๒ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง