ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๒ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง