ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในของเทศบาลตำบลสมหวัง จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง