ชื่อเรื่อง : ซื้อชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา และเวชภัณฑ์ ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์ ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๙ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง