ชื่อเรื่อง : ซื้อหินคลุกพร้อมเกลี่ย จำนวน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง