ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ของประปาหมู่บ้านพรุนาแด้ จำนวน ๓ เครื่อง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง