ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูและพื้นห้องการศึกษา (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง