ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง