ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง