ชื่อเรื่อง : ซื้อสื่อการเรียนการสอน/วัสดุการศึกษา จำนวน ๓๗ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง