ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๕๐ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง