ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน ๔ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง