ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองต่างๆ ตามระยะ ๕,๐๐๐ กิโลเมตรของรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๙๘๙๓ พัทลุง (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง