ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสมหวัง จำนวน ๒๗ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง