ชื่อเรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดพัทลุง
รายละเอียด : (ประชาสัมพันธ์) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพัทลุง จำนวน 3 รูปแบบ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชน เกี่ยวกับรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดพัทลุง ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแต่วันปิดประกาศ (ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566) รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย โดยจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เป็นหนังสือไปยังสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง หลังเก่า (ชั้น 2) หรือทางโทรสารหมายเลข 074-616222 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) Phatlung@ect.go.th
ชื่อไฟล์ : hVrLgUSWed125152.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้