ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ เลขพัสดุ ๔๘๐-๖๔-๐๐๒๔ จำนวน ๑ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง