ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ (ตามรายละเอียดรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง