ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่ง (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) ปี 62

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

แผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร

คำสั่ง (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) ปี 61

 

 

1.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561

2.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 25662

3.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2561.

4.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งที่ 1)

6. รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ (ครั้งที่2)

7.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561

8. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2561

9.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2561

10.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2562

11.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ปี 2562

12.รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสมหวัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ปี 2562.

1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

2.สาระสำคัญและขอบเขตการใช้สิทธิ ตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

3.คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

4.คู่มือการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

5.สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน