สภาพทั่วไป

 

สภาพทั่วไป

                ที่ตั้ง

                พื้นที่ของตำบลสมหวัง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอกงหรา  โดยห่างจากที่ว่าการอำเภอกงหราประมาณ    20  กิโลเมตร

                เนื้อที่

                ตำบลสมหวังมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  19,981.25  ไร่  ( 31.97  ตารางกิโลเมตร)

                อาณาเขต

                                ทิศเหนือ                จดตำบลร่มเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
                                                             จดตำบลอ่างทอง  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง
                                ทิศใต้                     จดตำบลชะรัด  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง
                                                              จดตำบลนาโหนด  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
                                ทิศตะวันออก           จดตำบลท่าแค  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
                                                              จดตำบลนาโหนด  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง
                                ทิศตะวันตก             จดตำบลลำสินธุ์  อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง
                                                              จดตำบลกงหรา  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง

                จำนวนหมู่บ้าน

                ตำบลสมหวังมีหมู่บ้านทั้งหมด 7 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสมหวังทั้งหมดคือ
                                หมู่ที่       1              บ้านคลองลำ
                                หมู่ที่       2              บ้านพังกิ่ง
                                หมู่ที่       3              บ้านหวังตก
                                หมู่ที่       4              บ้านสมหวัง
                                หมู่ที่       5              บ้านไสคุณเปลือย
                                หมู่ที่       6              บ้านพรุนาแด้
                                หมู่ที่       7              บ้านทุ่งเลียบ